Voorwaarden PBSoccer Voetbaldagen

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.

Uw inschrijving is definitief als u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, AVG voorwaarden, wanneer het formulier is ontvangen door de organisatie, wanneer u een bevestigingsmail hebt ontvangen van de inschrijving en de betaling is voldaan.

De betaling kunt u voldoen op rekeningnummer NL25 INGB 0006 5370 79 t.n.v. PBSoccer onder vermelding van de volledige naam van de deelnemer. U ontvangt daarna bij doorgang van het evenement een factuur/rekening als daar nagevraagd wordt.

Annuleren 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot het sluiten van de inschrijfdatum van de PBSoccer activiteit. Annuleert u na het sluiten van de inschrijving voor een PBSoccer activiteit moet u de kosten volledig voldoen en ontvangt u van PBSoccer een tegoedbon ter waarde van 50% van het betaalde deelnemersgeld.
Mocht er een shirt, tenue en/of bal bij het pakket inbegrepen zijn qua deelname dan ontvangt de deelnemer dit wel bij annuleren na sluiting van de inschrijving voor de PBSoccer activiteit.

Overmacht

Indien een PBSoccer event door overmacht, geheel of ten dele is verhinderd, waardoor één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nagekomen kan worden, is PBSoccer gerechtigd om een naar zijn oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals in dit artikel is benoemd, wordt mede begrepen:

  • Onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de PBSoccer activiteit. 
  • Afgelasting door weersomstandigheden.
  • Afgelasting door corona maatregelen.

Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er geen enkel alternatief mogelijk is, zal het inschrijfgeld worden terug gestort.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van PBSoccer, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke door PBSoccer en de organiserende vereniging gehanteerd worden.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan de PBSoccer activiteit hinder of overlast bezorgt, kan door PBSoccer van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor PBSoccer en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.

PBSoccer en/of organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. PBSoccer aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van PBSoccer – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van PBSoccer, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Dieet

Dieetwensen zijn moeilijk in te willigen. Natuurlijk willen wij er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wel kan zelf meegebracht eten genuttigd worden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag worden, mee te geven. PBSoccer kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Foto’s / Video’s / Reclame

Tijdens het evenement  worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van PBSoccer promotiemateriaal. U gaat akkoord met het feit dat deze beeldopnames gebruikt worden op website, social media, etc.
Daarnaast verwerken wij uw mailadres in onze database om u in de toekomst op de hoogte te houden van PBSoccer activiteiten. Dit zullen wij doen doormiddel van een nieuwsbrief.

Partners van PBSoccer